قاتل روستا نشینان افغان در زندان ابد

NATO-soldier-via-AFP

مقام های امریکایی می گویند ، سرباز که سالِ پار شانزده غیرنظامی را در یک روستای در افغانستان کشته شده بود، به زندان ابد محکوم شد.

این سرباز امریکایی که روبرت بالز نام دارد، چهل ساله است و به تاریخ ۱۱ مارچ سال ۲۰۱۲ بر مردان، کودکان و زنان بی دفاع در روستایی در کندهار شبانگاه گلوله باری کرده بود.

پدر این پسر از حضور دادگاه برای این کار پسرش پوزش خواهی کرده بود و گفته بود که این کار پسرش یک بز دلی بوده است.

با این حال، روستا نشینان که در حمله یی این سرباز امریکایی یازده عضو خانواده اش را از دست داده است، از این فیصله ی دادگاه نومید شده است.

حاجی محمد وزیر می گوید که :” ما را از افغانستان به امریکا آوردند که ببنیم عدالت اجراء می شود، ولی نه عدالت آن طور که می خواستیم اجراء نشد. عدالت به سبک امریکایی آن اجراء شد.”

 این سرباز امریکایی در جریان آن حمله اش ۲۲ را آماج گلوله باری قرار داد، که در میان آنان ۱۷ زن و کودک نیز بودند.

قیام نوری