در ۲۳ ساعت گذشته ۳ سرباز خارجی کشته شد

AfghanistanAmericanSoldierKilled

مقام های آیسف کشته شدن یک سرباز شان را در نتیجه یی انفجار مواد انفجاری در افغانستان تأیید می کنند.

 بر بنیاد سیاست های آیسف در قبال چنین روی داد ها، موقعیت دقیق کشته شدن این سرباز و نیز هویت این سرباز افشاء نمی شود.

 هم چنان دو سرباز خارجی در شرق افغانستان به روز جعمه کشته شده است.

 در جریان یک دهه یی اخیر بیش از ۳۳۶۴ سرباز خارجی در افغانستان کشته شده اند. از میان تنها، ۴۰۲ سرباز خارجی در سال ۲۰۱۲ جان های شان را از دست دادند.

  سال  ۲۰۱۰ میلادی مرگ بارترین سال برای سربازان خارجی سپرده شد. در این سال ۷۱۱ سرباز آیسف در افغانستان کشته شده اند.

قیام نوری