بازدید محترمه فرخنده زهرا نادری از پرورشگاه علاو الدین کابل

محترمه فرخنده زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم درشورای ملی ، به روز سه شبنه مورخ ۳۰ حمل ۱۳۹۰ خورشیدی از پرورشگاه علاوالدین بازدید به عمل آورد. محترمه نادری دراین بازدید از فعالیت های عمومی پرورشگاه معلومات خواست که ذیلا ازسوی مسئولین به آن اشاره گردید. به اساس معلومات ارائ…ه شده از سوی مسئولین دراین پرورشگاه به تعداد ۱۵۰ تن از اطفال یتیم وبی سرپرست تحت آموزش وتربیه قرار دارند که همه دختران وپسران میباشد. به گفتۀ این مسئولین هم اکنون ۱۷ نفر به عنوان مربی دراین پرورشگاه برای اطفال مشغول تدریس هستند ولی این تعداد به تناسب شاگردان کم است که ضرورت به ازیاد دارند که به اساس پشنهاد پرورشگاه وزارت کارواموراجتماعی تعهد نموده است که عنقریب به این خواست شان رسیده گی صورت خواهد گرفت که تعداد مربی های این پرورشگاه به ۳۲ تن خواهد رسید. مسئولین این پرورشگاه از عدم موجودیت شیرخوارگاه اشاره نموده گفتند، دراین پرورشگاه اطفال که جذب میشوند باید بالاتراز سن سه سال باشد وبرای اطفال نوزاد و زیرسن سه سال بنابراین مشکل زمینۀ جذب شان امکان پذیرنیست. خانم ناجیه مدیره پرورشگاه علاو الدین گفت ، اطفالیکه تحت آموزش وپرورش دراین پرورشگاه قرار میگیرد دربخش های مختلف آموزش میبینند که بعد از ختم میعاد پرورشگاه باید خودکفا گردند. به گفتۀ مدیره این پرورشگاه اطفالیکه به پرورشگاه معرفی میشوند عمدتا کسانی اند که به دلجوی نیاز دارند و برای این موضوع ضرورت به مربیون روان شناس نیز است که بتواند ازلحاظ روانی مشکلات عقدۀ ا ین اطفال را مرفوع سازد. درلیلیۀ این پرورشگاه به تعداد ۸ الی ۱۲ نفر در اطاق های جداگانه به سرمیبرند وهرکدام درداخل اطاق سرگروپ ومعاون سرگروپ نیز دارند. زمانیکه از اطاق های این اطفال بازدید گردید ، دریک اطاق تعداد شش تن ازاطفال خوردسن بودند که با ورود ، تخت های خواب شانرا مرتب میکردند البته سن همۀ ا ین اطفال از شش سال بالا نبود و دربرابریکدیگر خیلی صمیمی بودند ، این اطفال به صحبت های گوش داده وبه سوالات که مطرح میشد بسیار سنجیده پاسخ میگفتند. درپاسخ به این پرسش که درآینده چه میخواهند شوند، اکثرا آرزو داشتند که داکتر وانجنیر شوند تا ازاین طریق مصدر خدمت به جامعه گردند. درختم این بازدید تیم کاری محترمه فرخنده زهرا نادری برای اطفال عصریه تهیه وترتیب نموده بودند که با اشتراک همۀ اطفال، وقطع کیک توسط عمرجان خوردسن ترین عضو این پرورشگاه پایان یافت. سخنور