یک افغانی با کودکانش از کانادا به افغانستان گریخت

Afghan-Canadian-children-abducted

بر بنیاد گزارش های تلویزیون بی بی سی کانادا یک مرد افغانی پس از ربودن دو کودکش از کانادا به افغانستان فرار کرده است.

این کار وی باعث شده است که همسر پیشین وی برای باز گرداندن کودکانش به کانادا دعوای حقوقی باز کند.

پس از آن که این مرد موافقت همسر پیشین اش را برای بردن این کودکان به یک سفر اروپایی به دست آورد، وی متین ۷ هفته ساله و حسنای چهار ساله را با خودش به افغانستان آورده است.

زیبه زیبه در گفت و گویی با شرکت نشراتی کانادا ( سی.بی اس) گفته است که وی یک تماس تیلیوفونی از افغانستان دریافت می کند و در می یابد که کودکانش به سفر اروپا برده نشده است، بل به افغانستان آورده شده اند.

hi-zaiba-children-kidnap

                                           ( زیبه مادر کودکان ربوده شده )

زیبه در ادامه گفته است که :” هنگامی که من تماس تیلیفونی را از افغانستان دیدم، متعجب شدم؛ چون من معمولن تماسی از افغانستان دریافت نمی کنم. هنگامی که ” بله” گفتم و صدایش را شناختم. به گریه افتادم و فهمیدم که کودکانم را با خود به افغانستان برده است.”

وی از آن زمان به بعد با وزارت خارجه یی کانادا، پولیس شهر تورنتو و عضو پارلمان محلی اش جنجال نموده است که کودکانش را دو باره به وی باز گردانند.

بانو زیبه افزوده است که :” من واقعا نمی دانم چرا حکومت کانادا نمی تواند کودکانم را به من باز گردانند.”

وزارت خارجه یی کانادا گفته است که از پرونده یی زیبه با خبر است و کمک های حقوقی را برای وی فراهم می سازد.

با این حال، قاضی خانواده گی زیبه گفته است که این دعوای حقوقی یک دعوای بسیار مشکل خواهد بود، زیرا در افغانستان قانون شریعت اسلامی نافذ است و این قانون محدودیت های فراوانی را در بخش حقوق سرپرستی با حقوق کانادا دارد.