افغانستان به تاجیکستان گاز صادر می کند

oil-pipline-above-ground-at-risk-of-sabotage

مقام های افغان و تاجیکی در بارۀ صادر نمودن گاز ولایت جوزجان به تاجیکستان بحث و گفت و گو دارند.

عمر زاخیل وال، وزیر مالیه کشور در نشستی با گل شیر علی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در پیوند با این موضوع گفت و گو کرده است.

 این مقام های به تفاهم رسیده اند که امکان بالقوه یی از صادر شدن گاز با به کار گیری خط نفتی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان- هند ( تاپی) وجود دارد.

 ولایت جوزجان افغانستان دارای ۷۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است که برای بر آورده ساختن نیاز های نفتی هر دو طرف بسنده هست.