کودکان افغان به تمنای صلح

Afghan+Children+Celebrate+World+Circus+Day+OoYm3qs1vVul

“: ما از داشتن یک دوران کودکی خوش حال محروم بودیم، چون جنگ و درگیری بود. همه یی مردم به سیاست و امنیت توجه می کنند. ما به صلح و امنیت نیازمندیم.”

 این گفته های فرهاد هاشمی است. پسر شانزده ساله یی که در یکی از سرِک های کابل نمایش اجراء می کند.

مانند هر کودک افغان، هاشمی نیز در آرزوی صلح و آرامش در کشور هست، ولی با توجه به وضع کنونی افغانستان، این آرزو شاید سال های بر آورده نگردد.

 وی عضو فدراسیون ملی شعبده بازی و یک شعبده باز است. گروه وی در یک نمایش پنج روزه یی شعبده بازی در کابل نمایش اجراء می کند.

 حمید روحان، رییس فدراسیون شعبده بازی افغانستان می گوید که همه آن چیزی را که این کودکان می خواهند، همین پایان جنگ در کشور است. تا این کودکان بزرگ شوند و رویا های شان را بر آورده بسازند.

:” ما خواهان توقف بی درنگ جنگ و درگیری در کشور هستیم. ما نمی خواهیم که بیش از این کودکان و زنان کشور مان کشته و یا زخمی شوند.”

 اما این خواسته ها و رویا های کودکانه شاید در حد همین یک رویا باقی بماند. چون، درگیری ها و نا امنی ها با نزدیک تر شدن سال دو هزار و چهارده میلادی که قرار است سربازان خارجی در آن سال از افغانستان خارج شوند، بیشتر شده است.

قیام نوری