زن ایرانی به علت زیبایی اش از سیاست رانده شد

iran16n-1-web

نینا سیاهکالی مرادی که برای شورای ولایتی قزوین انتخابات شده بود، اما به علت زییابی زیادش و نیز به اتهام مراعات نکردن قوانین اسلامی، از این شورا رانده شد.

 شماری از مردان که در این شورا کام یاب شده بودند، وی را به علت این که بیسیار زیبا هست، از پذیرش در این شورا محروم ساختند.

اما، نینا سیاهکالی بیش از یک چهرۀ زیبا است. او بیست و هفت ساله است و از ولایت قزوین در شمال غرب تهران … هم چنان یک مهندس و یک طراح نیز می باشد.

گزارش های روزنامه یی اندپنتدت بریتانیا می گوید که وی در انتخابات ماهِ جون شورای ولایتی در ولایت قزوین توانست ده هزار رأی برای خودش گرد آوری نماید. وی در فهرست ۱۶۳ نامزد در رده یی ۱۴ دهم قرار گرفته است.

 اما اما به عنوان یک گزینه در شورای ولایتی استان قزوین انتخاب شده بود  که در صورت که یکی از مردان در شورای ولایتی کرسی اش را از دست بدهد، وی می تواند به جای کار نماید. 

اما، بورد انتخاباتی که شمال شماری از مردان محافظه کار هستند، تصمیم به برکناری وی از این کرسی گرفتند.

یکی از این مقام های بلند پایه یی شورای ولایتی استان قزوین به رسانه های محلی گفته است که  :” ما یک مدل ( مانکن) در این شورا نمی خواهیم.”

این مردان محافظه کار، بانو مرادی را در به نصب پوستر های غیر اسلامی در جریان پیکار های انتخاباتی اش متهم کرده اند.

اما چنان که از تصویر های انتخاباتی وی نمایان هستند، وی تمامی موهای خود را در زیر حجاب پوشانیده است و اگر آرایشی هم کرده باشد، به سختی دیده می شود.

اما، پوستر های تبلیغاتی وی تنها چیزی بوده است که مخالفان وی را بر انگیخته است. مرادی از یک ایران جوان تر نماینده گی می کند. وی  با این شعار  ” اندیشۀ جوان، برای یک آینده جوان” با کارزار انتخاباتی وارد شد. مرادی وعده کرده بود که برای حقوق زنان در کشورش مبارزه خواهد کرد. وی هم چنان وعده کرده بود که جوانان را در برنامه نقش کشی برای زیبایی شهر قزون شریک خواهد شد.

 

 

 

 

این روی داد عجیب در حالی رخ می دهد که رییس جمهور تازه انتخاب شده یی ایران، حسن روحانی، در جریان گشایش کار رسمی اش در مجلس نماینده گان این کشور وعده کرده بود که با زنان و جوانان در کشورش با عدالت برخورد خواهد شد.