انفجار ماین مقانتیس در کابل

_68117201_68117200

نیروهای امنیتی و شماری از راننده گان در کابل می گویند که به روز جمعه ، در نتیجه یی انفجار یک ماین مقانتسی که در زیر یک موتر ذرهی در کابل جا به جا شده بود، این موتر ویران شده است. این روی داد اما هیچ تلفات جانی در پی نداشته است.

به گفته یی شاهدان، این ماین در سیمنای پامیر حوالی ساعت یازده پیش از چاشت روز جعمه انفجار کرد.

به گفته یی این راننده گان این موتر از یک بازرگان است و نیروهای امنیتی می افزایند که بررسی ها در بارۀ چه گونه گی این روی داد هنوز هم ادامه دارند.

این انفجار هم چنان خسارات مالی را بر شماری از دکان های که در نزدیک محل انفجار واقع بودند، رسانیده است.

قیام نوری