افزایش تنش ها میان حزب اسلامی و حزب وحدت

hkmt

 حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهوری، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را متهم به شعله ورد کردن شعله های جنگ در افغانستان کرده است. این حزب در اعلامیه ای که امروز به رسانه ها فرستاده گفته است: “چهره هایی که به دوام خونریزی اصرار می کنند، دیگر در این سرزمین خریداری ندارند.” منظور از چهره ها در اعلامیه، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان خوانده شده است.

این اعلامیه در واکنش به پیام عیدی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به مناسبت عید سعید فطر صادر شده است. حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهوری، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را متهم به شعله ورد کردن شعله های جنگ در افغانستان کرده است. حزب اسلامی در آستانه عید فطر، در پیامی گفته بود که خارجی ها به حمایت از اقلیت ها، افغانستان را تجزیه می کنند و شرایط را برای دوام جنگ در افغانستان فراهم می کند.

این حزب مشخصا از هزاره ها و شیعه های افغانستان نام برده است که به باور گلبدین حکمتیار، این اقلیت مردمی اند که بر ولایات مرکزی افغانستان مدیریت می کنند.        در پیام گلبدین حکمتیار آمده است: “اکنون بامیان و دایکندی مانند بلخ حیثیت‌ ایالت‌های مستقل را دارند.”

او، کاخ ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده که زیر فشار دالر دولت ایران و برنامه‌های آمریکا دایکندی را ولایت ساخته و اختیار تمام نهادهای ملکی و نظامی ولایات مرکزی را به هزاره‌ها و شیعه‌ها بسپارد. حزب وحدت اما با تاکید بر این نکته که مردم هزاره در گذشته قربانی تبعیض دولت های وقت قرار گرفته اند؛ گفته است : “حتی اگر قرار شود امتیازات فصل جدید، با ترازوی “قومیت” وزن گردد نیز، برخی از اقوام افغانستان که در گذشته قربانی تبعیض بوده اند، از جمله هزاره ها در این نظام نیز تا هنوز، به همه حقوق و امتیازات شان بر اساس معیار عدالت و برابری دست نیافته اند.”

چالش اراضی
گلبدین حکمتیار در پیام خود، به اختلافات ارضی اشاره کرده که میان کوچی‌ها و شماری از هزاره‌ها در ولایت وردک بروز کرده است. او این روند را دادن سهم بزرگ به اقلیت ها خوانده ه است و به هزاره‌ها هشدار داده است که “آنروز فرا خواهد رسید که مردم مظلوم افغانستان برای احقاق حقوق غصب شده شان کمر ببندند و در آن زمان در هیچ گوشه کشور پناه‌گاهی برای خود نخواهند یافت.”

حزب وحدت اسلامی افغانستان اما در اعلامیه منتشر شده گفته است: “تهدید به خشونت و نسل کشی، نه تنها اراده مردم را متزلزل نمی سازد؛ بلکه به مثابه بزرگترین عامل و محرک وحدت و هماهنگی آنان عمل خواهد کرد. زمان تغییر کرده است و مردم این تغییر را درک می کنند