از زندان زنانۀ بازدید به عمل آمد

روز چهارشنبه ۲۴ برج حمل ، یک هیئت از سوی وزارت امورزنان و ولسی جرگه شورای ملی از محبس زنانه کابل واقع بادام باغ دیدن نمود، دراین بازدید حسن بانوغضنفر سرپرست وزارت امورزنان، فرخنده زهرا نادری، داکترنیلوفرابراهیمی، رنگینه کارگر و ریحانه آزاد اعضای مجلس نماینده گان شامل بودند که مشکلات محبوسین زن را ازنزدیک استعماع نمودند.
قرار آمار، اکنون در سرتاسر کشور بیش از ۶۶۰ زن زندانی هستند، ودر زندان بادام باغ ۱۷۰ زن محبوس اند، دراین بازدید زندانیان مشکلات عمدۀ شان را به هیئت مذکور بیان داشتند، یکتعداد خانم ها کهنسال که سن شان از ۸۰ سال بالا هستند درزندان به سرمیبرند ، مدعی اند که به پرونده ها ی شان رسیده گی صورت نگرفته است.
با این حال مشکل دیگر زندانیان اناث اطفال شان است که دور از هرنوع آزادی در زندان به جرم بی گناهی به سرمیبرند، همچنان برخی از زندانیان به جرم فراز ازمنزل زندانی هستند ، وهمه خواهان رسیده گی به پرونده های نسبتی شان است.
با این حال اعضای مجلس نماینده گان ومقامات وزرات امورزنان تعهد نمودند که به مشکلات زندانیان مطابق قانون رسیده گی صورت خواهد گرفت.
فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه به رسانه ها گفت باید برای پیداکردن راه حل ورسیده گی به مشکلات زندانیان دیدارهای متداوم صورت گیرد تا دوسیه های زندانیان مورد بررسی ورسیده گی قرارگیرد.

Comments

 • نظام الدین معصومی علییان said:

  بسیار خوشحال هستم که یک بازدید به زندانیان نموده اید ….موفق کامگار باشید
  …..
  زندانی هاهیچ نوع سهولت دیگری وجود ندارد. اینها صبحانه ای دارند که فقط چای و بوره (شکر) است. نان چاشت و نان شب شان لوبیا و برنج است. بسیاری از اینها وکیل مدافع ندارند که قضیه شان را پیش ببرد. بسیاری از ایشان مطابق با فرامینی که از طرف ریاست دولت اعلام می شود که می توانند رها شوند، اما متاسفانه هیچ کس نیست که آن را پی گیری کند.
  امیدوارم که در این مورد دولت و وکیل منتخب کابل محترمه فرخنده زهرا نادری و همچنان وزیر امور زنان افغانستان اقدام جدی نماید تا سر نوشت انهایکه در میله های زندان است روشن شود
  به امید اینکه اقدام صورت بگرید
  ممنون تان
  نظام الدین معصومی علییان

Trackbacks

There are no trackbacks