کرزی، پاکستان می رود

karzai

انتظار می رود که رییس جمهور کرزی به روز ۲۶ ام ماهِ اگست در ادامه ی تلاش ها برای از سر گیری گفت وگو های صلح میان حکومتش با طالبان، به اسلام آباد برود. یک منبع ریاست جمهوری که خواست نامش گرفته نشود، می گوید کهم کرزی در بیست و ششم ماهِ اگست به پاکستان خواهد رفت.

جانان موسی زی، سخن گوی وزارت خارجه یی افغانستان گفته است که یک برنامه یی کاری جامع برای رییس جمهور کرزی ترتیب داده شده است. بر بنیاد همین منابع، رییس جمهور کرزی هم چنان در بارۀ همکاری های اقتصادی و مسأله پناه جویان افغان در پاکستان نیز گفت و گو خواهد کرد.

جانان موسی زی، سخن گوی وزارت خارجه یی افغانستان گفته است که یک برنامه یی کاری جامع برای رییس جمهور کرزی ترتیب داده شده است. هر چند رییس جمهور کرزی از اغاز دوره یی کارش به حیث رییس جمهور افغانستان تا اکنون ۱۹ بار به پاکستان سفر کرده است و وعده های فراوانی هم از سوی پاکستان دریافت کرده است، اما هیچ یک از وعده های پاکستان تاکنون عملی نشده است.

قیام نوری