نخست وزیر ناروی رانندۀ تاکسی شد

c83bab82eedd341a3a0f6a7067003f9a

نخست وزیر ناروی یک روز را به گونه یی مخفیانه در سطح شهر تاکسی رانی کرده است.

جینز استولتینبرگ گفته است که وی می خواهد از زبان رأی دهنده گان واقعی بشنود که چه مشکلات و خواسته های دارند.

رار است به زودی انتخابات پارلمانی در ناروی برگزار شود

.

نخست وزیر ناروی تا هنگامی که از سوی عابرین خود شناسایی نشده بود، هویت خود را پنهان نگاه کرده بود.

هر چند وی در طول دوران که راننده گی می کرد، عینک سیاه پوشیده بود و لباس راننده ها را بر تن کرده بود، اما هنوزم عابران وی دیر یا زود وی را شناسایی کردند.

هر چند استول تینبیرگ در ناوری شخص پر آوازه یی است اما نظر سنجی ها نشان می دهند که وی ممکن است از حزب رقیب اش در انتخابات در پیش رو پس بماند.

قیام نوری