یوناما: پولیس محلی را در ادارۀ خود بگیرید

Afghan-Local-Police

ادارۀ یوناما در افغانستان یک بار دیگر از برخورد غیر انسانی نیروهای پولیس محلی در بخش های  کشور سخت نگران است.

این اداره از  حکومت افغانستان خواسته است که محدودیت های سخت گیرانه یی را در بخش استخدام افراد در صفوف پولیس محلی روی دست گیرند.

نیلاب مبارز، یکی از سخن گویان یوناما در افغانستان می گوید که این اداره در مقایسه با گذشته ها، شکایت های بیشتری را از رفتار غیرانسانی نیروهای پولیس محلی با مردمان محل دریافت می کند.

به گفته یی نیلاب مبارز، بیشتر این برخورد های زِشت در بخش های شمالی کشور رخ می دهد و از حکومت می خواهد که نظارت شان را بر این گروه های امنیتی بیشتر سازند.

نیروهای پولیس محلی از پیش نیز به نقض حقوق بشر و دیگر خشونت ها  در بخش های گوناگون کشور متهم شده اند.  این گروه ها از سوی وزارت داخله ی کشور استخدام می شوند و یک نهاد جدا از پولیس ملی است.

قیام نوری