کابل: برای طالبان در عربستان و ترکیه دفتر بگشایید

575079-TalibanReuters-1373441734-796-640x480

جانان موسی زی، سخن گوی وزارت خارجۀ افغانستان گفته است که حکومت افغانستان پیش نهاد گشایش دفتر های برای طالبان در انقره و ریاض نموده است.

به گفته یی موسی زی :”  این کشور های بزرگ اسلامی هستند که می تواند گام های بزرگ را در راستای روند صلح افغانستان داشته باشند و هم روابط خوب با افغانستان دارند.”

با این حال موسی زی گفت و گوهای مستقیم میان طالبان و اعضای حکومت افغانستان را در دوبی رد و یا تأیید نکرده است؛ اما گفته است که این حکومت خواستار گفت وگوهای مستقیم با طالبان هستند.

دفتر طالبان در قطر که چندی پیش با هدف سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان درقطر گشایش یافته بود، پس از چند روز دو باره بسته شد و شماری از اعضای طالبان که به نماینده گی از طالبان در آن جا شرکت کرده بود، دو باره با هواپیما های پاکستانی به پاکستان بر گشتند.

قیام نوری