مسعوده کروخی، برندۀ جایزۀ صلح ۲۰۱۳ شبکۀ صلح شد

de3b63f871f680749530ae74d8c2d0cc6a35d2c3

بانو کروخی، پس از اعلان نتایج رسمی روند انتخابات شبکۀ صلح برای گزینش الگوی صلح سال دو هزار و سیزدۀ این نهاد، توانست جایزۀ الگوی صلح شبکۀ صلح را به دست آورد.

دست کم ۹۰ زن از شش کشور جهان به شمول، سری لانکا، فلیپین، افغانستان، تیمور شرقی، اندونیزیا و نپال در سال روان خورشیدی برای گرفتن این جایزۀ به رقابت رفته بودند.

روند رآی دهی برای نامزدان جایزۀ صلح شبکۀ صلح در میانه های ماهِ جون همین سال آغاز شد و تا نیمه های ماهِ جولای سال دو هزار و سیزده ادامه یافت. روند انتخابات برای گزینش برنده گان جایزۀ الگوی صلح ( Peace Role Model) انترنتی است.

شبکۀ صلح از سوی  ادارۀ توسعه یی سازمان ملل متحد (UNDP) پشتی بانی می شود و این برنامه نیز از سوی همین نهاد سازمان ملل متحد راه اندازی شده است.

افغانستان برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ برای این جایزۀ سهم گرفت که نامزدان افغانستان در سالِ پیش از سوی ادارۀ توسعه یی سازمان ملل متحد به شبکۀ صلح معروفی شده بودند.

بر بنیاد تصمیم شبکۀ صلح اما برنده گان جایزۀ صلح سال ۲۰۱۲ حق این را یافتند که نامزدان جایزۀ صلح امسال را همین برنده گان سالِ پار به این شبکۀ معرفی نمایند که بانو فرخنده زهرا نادری، بانو مسعوده کروخی، عضو مجلس نماینده گان وفعال حقوق زن را معرفی کرد.

باید افزود که بانو مسعوده کروخی از هم فکران پارلمانی بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و نامزد مورد حمایت بانو نادری در این انتخابات بود.

بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان، در سپاس نامه یی از پیروزی اش برای جایزه صلح ۲۰۱۲ شبکۀ صلح ابراز امید واری کرده بود که :” تکاپو های فردی ما به تکاپو های گروهی مبدل گردد تا کشور ما شاهد جوایزگروهی گردیده و این اشتیاق که برای صلح در سینه هر افغان میتپد، بتواند نهال صلح را در سرزمین خون نوشیدۀ ما غرس و آنرا به ریشه دوانیدن معتقد نماید تا مادر ماتم کشیدۀ مارا بجای خون نوشیدن اولاد هایش به آب دادن عادت دهد.”

سرانجام، این تکاپوی فردی، به تکاپوی گروهی مبدل شد.

به گفته یی بانو  فرخنده زهرا نادری :”  هر چند بانو کروخی بیش از سی سال به این سو،  به گونه ی خسته گی نا پذیر در بخش های گونا گون به ویژه تأمین عدالت و دفاع از حقوق زنان مبارزه کرده است، ولی خدمات بانو کروخی آن طور که شایسته آن است، مردم معرفی نشده است؛ و برنامه های هم چون جایزۀ صلح در اصل بهانه یی خوبی برای معرفی زحمات و خدمات چنین بانوان شجاع می باشد. بانو کروخی برای زحمات که در راستای تأمین عدالت در کشور انجام داده است، مستحق چنین جایزۀ و مستحق پشتی بانی های همه جانبه بوده است.”

 بانو مسعوده کروخی، نمایندۀ مردم هرات در مجلس نماینده گان است. در سال ۱۹۵۹ میلادی در یک خانوادۀ روشن فکر در کروخ هرات به جهان آمد.

قیام نوری