اتحادیه خبرنگاران: از خشونت به ضد خبرنگاران نگرانیم

media

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید که در سه روز گذشته، در سه مورد خشونت و در سه ولایت مختلف، حد اقل پنج تن از خبرنگاران مورد خشونت فزیکی یا ضرب و شتم افراد زورگو قرار گرفته اند.
این اتحادیه با نشراعلامیه ای می گوید که موج این خشونت ها از لت وکوب نصرت الله اقبال، خبرنگار خبرگزاری بخدی، شام جمعه ۴ اسد، از سوی والی پروان و محافظانش در شهر کابل شروع شده است.

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید که در سه روز گذشته، در سه مورد خشونت و در سه ولایت مختلف، حد اقل پنج تن از خبرنگاران مورد خشونت فزیکی یا ضرب و شتم افراد زورگو قرار گرفته اند.
به دنبال این خشونت، پنجم و ششم اسد دو خبرنگار تلویزیون سیمای مهر در ولایت تخار، از سوی ماموران امنیتی و دو خبرنگار تلویزیون تنویر در شهر پلخمری توسط افراد نزدیک به شهردار پیشین این شهر، لت و کوب شده اند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، با ابراز شدید نگرانی نسبت به بروز این وقایع گفته که این اتحادثه در هر کدام از این موارد در تماس با مسئولان محلی خواستار پیگیری این قضایا شده است. دراعلامیه ای این اتحادیه همچنان آمده که به منظور کاهش خشونت علیه خبرنگاران، “اتحادیۀ ملی ژورنالیستان در تماس با مقامات وزارت داخله، تقاضای نشست مشترکی میان مسؤولان این وزارت و نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران را کرده که این تقاضا با پاسخ مثبت مقامات وزارت داخله، به همراه بوده است.”

اتحادیه ژورنالیستان، همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ به شدت انتقاد کرده و گفته که این وزارت در هیچ کدام از این حوادث، موضع گیری نکرده است، در حالی که حمایت از خبرنگاران و تأمین مصئونیت حرفه ای آنان از وظایف قانونی وزارت اطلاعات وفرهنگ است.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، از نهاد های جامعۀ مدنی و نماینده گان مردم در شورای ملی تقاضا می کند، تا در برابر این گونه برخورد ها علیه خبرنگاران، صدای شان را بلند کنند.

اعتراض خبرنگاران غور
خبرنگاران واعضای جامعه مدنی ولایت غور در غرب افغانستان، اعمال خشونت بار زورمندان را در برابر خبرنگاران درکشورتقبیح کرده است.

خبرنگاران ولایت غور با نشر اعلامیه ای لت وکوب خبرنگارخبرگزاری بخدی توسط والی پروان، دوخبرنگارتلویزیون سیمای مهر در تخار و دو خبرنگار تلویزیون تنویرو در لایت بغلان را به شدت محکوم کرده و از دولت خواسته است عاملان این خشونت ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

دراعلامیه خبرنگاران غور همچنان، از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی شده است. پیش از این نی، یا اداره حمایت از رسانه ها آزاد افغانستان نیز خشونت های اخیرعلیه خبرنگاران را تقبیح کرده و از افزایش آن درکشور به شدت اظهار نگرانی کرده است.

این اداره از دولت خواسته که با عاملان خشونت علیه خبرنگاران برخورد کند