دولت پشت رسانه های اجتماعی پای لچ کرده است

social-media-guidelines

ادارۀ حمایت از رسانه های آزاد یا نی، از آن چه که تلاش های دولت برای ناتوان ساختن جای گاه های رسانه های اجتماعی می گوید، سخت نگران است.

رییس این نهاد می گوید که تلاش های چندی برای از سانسور نمودن رسانه های اجتماعی انجام شده است و دولت ارادۀ درونی برای کاهش محبوبیت این رسانه ها دارد.

از سوی هم، خوش بینی ها از گسترش نقش رسانه های اجتماعی در آینده های نه چندان دور توآم با اثر گذاری های مثبت اجتماعی وجود دارد.

بیشترینه وقت انسان افغانستانی در قلمرو همین سرزمین در فضای مجازی رسانه های اجتماعی هم چون، تویتر، یوتیوب، فلیکر و به ویژه فیس بوک می گذرد…

بر بنیاد تازه ترین آمار که فیس بوک از کاربران فعال فیس بوک  درافغانستان ارائه داده است، شمار کاربران فعال فیس بوک در افغانستان کم و بیش ۷۵۰ هزار کاربر می رسد…

فیس بوک از سال دو هزار و هشت میلادی در افغانستان آهسته آهسته مبدل شد به یکی از محبوب ترین رسانه یی که همه در آن هویت گم شده اش در می باید…

اما، فیس بوک از هنگامی که در اختیار افغان ها قرار گرفت، برای حکومت بی درد سر ساز هم نبوده است. افشاء گیری های فراوانی توأم با ثبوت و شواهد از دهلیز همین رسانه ها پخش شد که هر یک به جای خود دولت افغانستان را زیر فشار قرار می دهد.

مجیب خلوت گر، رییس حمایت از رسانه های آزاد یا نی، از تلاش های دولت برای ناتوان ساختن این رسانه ها در کشور  نگرانی می کند.

انسان افغانستانی در جهانی که رسانه های اجتماعی به ویژه فیس بوک آفریده است، همه  نیازمند هایش را در می یابد. برای خود دوست پسر و دوست دختر می یابد. با دوستان خود در ارتباط نزدیک قرار می گیرد. لحظه های خود را شریک می سازد. موسیقی دلخواه اش را می بیند و مهم تر از آن دیدگاه خود را در پیوند با مسایل گونه در این رسانه ها بیان می کند.

ولی با این همه خوش بینی ها، از یاد نبریم که فیس بوک تازه پایش را در افغانستان باز کرده است. انسان افغانستانی که بیشترینه بی سواد را در متن خود دارد، به کار گیری از  فناوری های نو و تازه را به خوبی بلد نیست.

صدیق الله توحیدی، مسؤول دیده بان رسانه ها در دفتر نی، می گوید که کاربرد فیس بوک از سوی کاربران افغانستانی هنوز هم به پخته گی لازم نرسیده است.

در سوی دیگر،  این که چرا فیس بوک در میان جوانان افغانستانی این همه محبوبیت دارد، از خود علت های هم دارد.

قاسم رحمانی، کارمند یکی از مؤسسات در کابل که از جمله یی صد ها هزار کاربر فیس بوک در افغانستان است، دید گاه هایش را پیرامون محبوبیت فیس بوک میان جوانان در کشور این گونه مطرح می کند.

ولی استفاده یی نا صواب از فیس بوک هم چنان فضای این جهان مجازی را اندکی تیره تر ساخته است. ولی این استفاده ناصواب دیری نخواهید پایید.

از سوی هم برای بسیاری از جوانان افغان که فیس بوک استفاده می کنند، به سوی فیس بوک، این رسانه یی معتاد کننده اجتماعی، به دیده یی یک بانک اطلاعات می نگرد.

هر چند، به کار گیری فیس بوک در حال حاضر به شکل غیر منسجم و پراگنده و تقریبن غیر هدف مند به پیش می رود. اما خوش گُمانی ها از این که روند استفاده از فیس بوک در سال های آینده منسجم، هدف مند و اثرگذار شود، وجود دارد.

صدیق الله توحید ی، رییس دیده بان رسانه های آزاد در دفتر نی، بر همین مسأله مهر صحت می گذارد.

فیس بوک، به عنوان یکی از محبوب ترین رسانه یی اجتماعی که جهان پیش از آن نظیرش را ندیده است، در سال دو هزار و چهار میلادی از سوی مارک زوکر بیرگ، دانش آموز رشته یی فناوری معلوماتی دانشگاه هاروارد ایالات متحدۀ امریکا، که در حال حاضر جوان ترین میلیادر جهان است، ساخته شد.

این رسانه محبوب اجتماعی، با سرعت باور نکردنی در سراسر جهان پر آوازه شد و زود تر از دیگر رسانه ها رشد کرد.

فیس بوک، در سال دو هزار و دوازده میلادی  کم و بیش سه و نیم میلیارد دالر در آمد داشت و هم اکنون یک میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان دارد.

گزارش: قیام نوری