مسئولین امنیتی کشور در مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند

درجلسۀ روز چهارشنبه در ولسی جرگه که به ریاست عبد الرؤف ابراهیمی تدویرگردیده بود ، وزرای دفاع ملی ، امور داخله و سرپرست امنیت ملی در مورد پروسۀ انتقال مسئولیت امنیتی به اعضای مجلس توضیحات دادند.

درنخست جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی گفت ، انتقال مسؤلیت به افغانها منطقی بوده و ۸۵ درصد هزینۀ کمتر نسبت به مصارف نیرو های بین المللی در افغانستان ، را دارد . روند انتقال مسؤلیت های امنیتی ، افغانستان شمول بوده و ازلحاظ سرعت و مؤفقیت وابسته به توانمندی و قابلیت های دفاعی نیروهای افغان وازنقطۀ نظر کمی و کیفی ، وابسته به موافقت کشور های همسایه ، تحکیم پروسۀ صلح و همکاری مردم است .
همچنان آقای وردک گفت ، که طی سه سال آینده قرار است کمیت نیروهای اردوی ملی به یک صد و نودو پنج هزارتن برسد.
دراین جلسه وزیر امور داخله خطاب به اعضای مجلس گفت ، نیروهای امنیتی افغان باید با تجهیزات منظم نظامی با درنظرداشت نیازمندی های امنیتی تجهیز وتقویه گردند .
جنرال بسم الله محمدی وزیر امور داخله کشور درتربیه وآموزش نیروهای امنیتی افغان تاکید داشت ، گفت قوت های امنیتی کشور باید بیشتر مورد آموزش وتعلیم قرارگیرد تا بتواند درآینده مسئولیت امنیتی کشور را به صورت همه جانبه به عهده گیرند.

رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، دراین جلسه گفت : برای هدف تطبیق برنامۀ انتقال امنیت به افغانها ، مسئلۀ مکافات ،مجازات ، تشویق ، عدم وابستگی به اجانب و توجه به منافع علیای کشور یک اصل مهم واساسی تلقی میشود.
درختم مجلس تصمیم براین شد که مسئولین امنیتی کشور به سوالات اعضای ولسی جرگه به صورت کتبی پاسخ داده وآنرا به کمسیون های مربوط ارسال نمایند.