فراغت ۶۰ زن از برنامه کار آموزی نقش زنان در حکومت

btta

برنامه نقش زنان درحکومت، فراغت آخرین دور کار آموزان خویش را، امروز چهار شنبه در کابل جشن گرفت.
زنان دانش آموز در یک دوره شش ماهه چگونگی کار را در وزارت مالی، ریاست عمومی گمرکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب، اداره ملی حفظ محیط زیست، اداره عالی تفتیش، کمیسیون خدمات ملکی و شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  عملاً آموزش دیده اند .

مسئولان هدف برنامه کار آموزی نقش زنان در حکومت را از استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان در حمایت از نقش زنان در سطح رهبری وسکتور مدنی عنوان می کنند.
این برنامه به کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا تطبیق شده است.
مسئولان هدف برنامه کار آموزی نقش زنان در حکومت را از استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان در حمایت از نقش زنان در سطح رهبری وسکتور مدنی عنوان می کنند.
براساس این برنامه قرار است حضور زنان در ادارات افغانستان افزایش یابد.
درحال حاضر، کمتر از ۲۰ فیصد از  ۳۳۰,۰۰۰ کارمند حکومت افغانستان را زنان تشکیل میدهند.
با این حال، در محفل فراغت ۶۰ زن که امروز چهار شنبه در کابل برگزار شده بود، نمایندگانی از اداره انکشافی امریکا و کارمندان بلند رتبه وزارت مالیه، کمیسیون خدمات ملکی، شرکت ورزیده بودند.
موسی کاموی رییس منابع بشری وزارت مالیه، دراین رابطه، گفت: “از زمان شروع این برنامه کار آموزی نقش زنان در حکومت، بیش  از ۴۴۰ زن در انستیوت های مختلف ادارت افغانستان و دیگر نهادهای خصوصی و عامه در ولایات کابل، بلخ، هرات و ننگرهار تحت آموزش دیده اند.”
آقا کاموی از حمایت مالی اداره انکشافی امریکا از این برنامه تشکر کرد.
او می گوید که این برنامه  یک مشارکت موفق را با تعدادی از وزارت خانه های دولت افغانستان ایجاد کرده است.

رییس منابع بشری وزارت مالیه گفت که به طور اوسط % ۷۰ از فارغین این برنامه از شروع تا امروز، در وظایف مختلف در سکتور ها گماریده شده اند.

در همین حال آقای جیری بیسون معاون اداره انکشاف بین المللی امریکا، گفت: “پروسه کار آموزی یکی از مثال های است که توسط افغانها رهبری و اداره شده است.”
به باور او، این برنامه فرصت های خوبی را برای زنان جوان و تحصیل کرده مهیا ساخته است.
او همچنان جذب این کارمندان را در ادارات دولتی و خصوصی به فاید استخدام کنندگان دانسته گفت که استخدام کنندگان، کارمندان متحد را که دارای مهارت های ضروری هستند، از طریق این برنامه جذب می کنند.