وزیر داخلۀ کشور صلب صلاحیت شد

Afghan-Interior-Minister-e1374510264352

غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخلۀ افغانستان که به تازه گی برای این کرسی رأی اعتماد مجلس نماینده گان را به دست آورده بود، با گرفتن ۱۳۶ رأی عدم اعتماد،  از کرسی وزارت داخله بر طرف شد.

پتنگ به علت افزایش نا امنی ها در شاهراه های بزرگ، فساد گسترده یی اداری در وزارت داخله، مقرر نمودن افراد که ناشائسته عنوان می شوند، در کرسی های بلند این وزارت، به روز دو شنبه، به مجلس نماینده گان استیضاح شد.

 مجلس نماینده گان افغانستان، پیش از رخصتی های تابستانی شان، با غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخلۀ که حدود هشت ماهِ پیش به این سمت رأی اعتماد گرفته بود، نیز خدا حافظی کرد.

حاضر نشدن به کمیسیون های مجلس نماینده گان به علت افزایش نا امنی ها، نقض مادۀ ۷۷ قانون اساسی کشور، بد تر شدن وضع امنیتی در سراسر ولایت های کشور، از مهم ترین علت های بود که پای وزیر داخلۀ را به مجلس نماینده گان کشانید.

اعضای مجلس نماینده گان به روز دو شنبه همین هفته، پُرشش های روشنی از وزیر داخله داشته اند. شماری از اعضای مجلس نماینده گان به نماینده گی از مجلس پرسش های را این گونه مطرح نمودند.

وزیر داخلۀ کشور، اما آرام و خون سرد به پرسش های اعضای مجلس نماینده گان گوش می دهد. شاید به علت اتهام ها در پیوند با معامله گری های گسترده یی که در مجلس نماینده گان افغانستان جریان دارد، ظاهرن ترسی از نماینده گان در خود راه نمی دهد.

مجتبی پتنگ، وزیر داخلۀ کشور در پیوند با پرسش های که ازش پرسیده شده اند، یک به یک پاسخ می دهد. از جمله وی موجودیت فساد اداری را در این وزارت رد نمی کند.

شماری از نماینده گان هم از موجودیت گرگ های در دستگاه دولت اشاره می کنند. فرهاد مجیدی، عضو مجلس نماینده گان از وزیر می خواهد که که تیغش را برای دریدن سینه های این گرگ ها ، هر چه تیز تر کند.

“تمام دولت در چنگال گرگ ها هستند” این گفته یی از وزیر داخله است. جمله یی که شاید نه تکان دهنده نبود، اما حکایت از حقیقتی دارد که هنوز هم بسیاری از مقام های بلند پایه یی دولتی جرئت بیان این حیقیقت را ندارد.

آقای پتنگ، اعضای مجلس نماینده گان را برای مبارزه با این گرگ ها فرا می خواند، زیرا به گفته یی خودش، وی به تنهایی توان مبارزه با این گرگ ها را ندارد.

به گفته یی وزیر داخله، شماری از معاونان این وزارت، پیکار گسترده یی را از جمله توزیع پول های هنگفت میان اعضای مجلس نماینده گان با هدف بر کناری وی از مقام وزارت داخله راه اندازی کرده است.

آنچه که در فرجام، خشم شماری از نماینده گان مردم را در مجلس نماینده گان بر انگیخت.

موضوع دیگر که می شود به آن پرداخت، فرستادن کم و بیش ۱۵ هزار مکتوب رسمی از سوی اعضای مجلس نماینده گان به آدرس وزیر داخلۀ کشور است.

شماری از نماینده گان مجلس بدین باور اند که برخی از وکیلان پارلمان، در تلاش گسترش نفوذ شان در وزارت داخله هستند، و از این رو باید، نام های این شمار از نماینده گان افشاء شوند.

شکریه بارکزی از جمله یی همین شمار از نماینده گان است که بر افشای نام اعضای مجلس که به استفادۀ سوء از مقام شان هستند، تأکید دارد.

اما در این طرف جبهه، وزیر داخلۀ می گوید که وی کم و بیش ۱۵ هزار مکتوب را از آدرس اعضای مجلس دریافت کرده است ،اما این مکتوب ها قانونی بوده اند.

اما، در فرجام، وزیر داخله مجلس را ترک می گوید. نماینده گان هم به گفته های وزیر داخله قانع نمی شوند. پس ازین مرحله اعضای مجلس نماینده گان به پای صندوق رأی عدم اعتماد برای وزیر داخله می روند.

نتیجه این کار هم، چیزی است که شاید به دور از انتظار بسیاری ها بود. نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان با دادن ۱۳۶ رأی منفی،  ۶۰ رأای مثبت و ۵ رأی سفید، پتنگ را از کرسی وزارت داخله عزل می کنند.