حُکم رهایی یک روزنامه نگار صادر شد

khabar

 همکار قلمی یک روزنامۀ در کابل، که دو هفته قبل، به حکم سارنوالی از سوی پولیس کابل توقیف شده بود، بعد از چاشت دیروز، آزاد شد.

عزیزالرحمن سخی زاده، همکاری قلمی روزنامه ماندگار به دستور مستقیم رییس جمهور کرزی آزاد شده است.
مسئولان اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گویند که عزیزالرحمن سخی زاده، همکاری قلمی روزنامه ماندگار به دستور مستقیم رییس جمهور کرزی آزاد شده است.

این روزنامه نگار به اتهام نشر یک نوشته در شمارۀ مورخ ۸٫۳٫۱۳۹۲ روزنامۀ ماندگار، از سوی سارنوالی بازداشت شد.
این نوشته در انتقاد از عملکردهای غیر قانونی و وجود فساد، در ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد اداری، تحریر شده است.
این نوشته، از چندین مورد فساد اداری گسترده در ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد اداری پرده برداشته بود.
پس از بازداشت این روزنامه نگار نهاد های صنفی خبرنگاران و ژورنالیستان اعتراضات شدید شانرا ابراز کردند.
این نهاد ها از رییس جمهور کرزی خواستند تا سخی زاده را آزاد کند.
با این حال، پس از رهایی عزیزالرحمن سخی زاده،  نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران از تصمیم رییس جمهور مبنی بر آزادی این خبرنگار استقبال کرده اند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، رهایی این روزنامه نگار را همصدایی و تلاش های هماهنگ خبرنگاران در راستای تامین حق آزادی بیان و آزادی رسانه ها، عنوان کرده است.
سخی زاده، دو هفته قبل به دلیل شکایت رسمی عزیزالله لودین، رییس ادارۀ ارتشا و فساد اداری، بازداشت شده بود.