توضیحات معین وزارت تحصیلات عالی درکمسیون امور زنان ، جامعۀ مدنی وحقوق بشر ولسی جرگه

به سلسلۀ توضیحات وزارت تحصیلات عالی بعد از اعلام نتایج نهای کانکور سال ۱۳۸۹ ، درجلسۀ روز سه شنبه، ۱۶ حمل ، کمسیون  امور زنان جامعۀ مدنی وحقوق بشر ولسی جرگه ،  معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی درمورد نتایج کانکور ومشکلات محصلین توضیحات ارائه نمود.

دراین جلسه اعضای کمسیون برمشکلات محصلین درقسمت تبدیلی وبی نتیجه ماندن جوانان  در امتحانات کانکور سال ۸۹ از سوی تحصیلات عالی توضیحات خواست ، محترم بابری دراین جلسه به سوالات نماینده گان مردم پاسخ داده وضمنا برنامه های کاری وزارت تحصیلات عالی را به جلسه ارائه نمود.

درجلسه روز سه شنبه کمسیون امورزنان  جامعۀ مدنی وحقوق بشر ولسی جرگه درخواست ۲۳ تن از فارغان سال ۸۸ که بورس های تحصیلی هندوستان کامیاب شده اند وتا حال موفق به کسب این امتیاز نگردیده اند ، به جلسه پیشکش شد که در رابطه معین وزارت تحصیلات عالی وعده سپرد که موضوع را به کمسیون عالی بورس های پیشکش خواهد کرد وهرگونه تصامیم که درزمینه اتخاذ گردد به سمع درخواست کننده گان و کمسیون امورزنان  جامعۀ مدنی وحقوق بشر ولسی جرگه رسانیده خواهد شد.

دراین جلسه همچنان فیصله گردید که روی یک طرح مشخص درافزایش سهم طبقۀ اناث در تحصیلات عالی وبورس های تحصیلی ازسوی کمسیون امور زنان جامعۀ مدنی وحقوق بشر ولسی جرگه درهمکاری وزارت امور زنان کار گردد، ودرقسمت تطبیق آن وزرات تحصیلات عالی مسئول خواهد بود ، معین تدریسی وزرات تحصیلات عالی پیشنهاد نموده گفت : طرح افزایش سهم طبقۀ اناث در تحصیلات عالی وبورس های تحصیلی باید در چوکات یک سند تقنینی تصویب گردد تادر آینده نهادهای مسئول دراجرای آن مکلف ومسئول باشند.