کمک ۲۰۰ میلیون دالری امریکا به زنان افغان

articleLarge

ادارۀ توسعه یی بین المللی ایالات متحدۀ امریکا می گوید که این نهاد یک برنامه یی با هزینه یی ۲۰۰ میلیون دالر را برای گسترش نقش زنان در  افغانستان راه اندازی خواهد کرد.

رییس این نهاد می گوید که این مبلغ با پشتی بانی و دل چسپی کشور های هم چون استرالیا، بریتانیا، جاپان و اتحادیه اروپا به ۴۱۶ میلیون دالر نیزافزایش خواهد یافت.

 این برنامه که ترقی نام دارد، با هدف ایجاد ۳۵۰۰ تجارت های کوچک برای رشد اقتصاد داخلی کشور راه اندازی خواهد شد.

زنان بین عمر ۱۸ تا ۳۰ سال زیر پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت و برای آنان زمینه های کار، قرضه های کوچک، اعتبار های بانکی و آموزش ها برای برنامه سازی فراهم خواهد شد.