قانون تحصیلات عالی باز هم تصویب نشد

1044075_363117517147008_929230765_n

اختلاف همیشه گی شماری از نماینده گان بر سر واژه های دانش گاه و دانشکده معادل واژه های پوهنتون و پوهنزی، باعث شده که بحث بر سر قانون آموزش های عالی کشور بی نتیجه باقی بمانند.

شماری از نماینده گان پشتو زبان می گویند که گذاشتن واژه های دانشگاه و دانش کده در برابر پوهنتون و پوهنزی در این قانون، خلاف قانون اساسی کشور است و به تصویب آن هرگز رأی نخواهند داد.

 به گفته ی این شمار از نماینده گان، پوهنتون و پوهنزی از جمله یی مصطلاحات ملی کشور است و نباید این مصطلاحات به زبان دیگر از کشور برگردان شود و یا هم واژه های معادل آن در قانون به کار برود.

آرین یون، عضو مجلس نماینده گان می گوید که :” قانون تحصیلات عالی تصویب شده است و اگر واژه های معادل پوهنتون و پوهنزی در قانون گنجانیده شود، این کار خلاف قانون اساسی است و از این رو، ما برای آن رأی گیری نمی توانیم.”

با این حال، شماری از اعضای فارسی زبان مجلس نماینده گان می گویند که واژه های دانش گاه و دانش کده زبان مادری جمعیت بزرگی از مردمان همین کشور است و آنان بر بنیاد قانون اساسی حق دارند که به زبان مادری شان سخن بگویند.

این اعضا تأکید دارند که وحدت ملی و هم دیگر پذیری سراسر هنگامی حاکم خواهد شد که همه زبان های رایج در کشور را بپذیرند و بگذارند که شهروندان کشور به زبان های مادری شان صحبت نمایند.

هر چند تلاش های بسیاری صورت گرفت تا روی  مادۀ شانزدهم قانون تحصیلات عالی که پوهنتون و پوهنزی به عنوان مصطلاحات ملی است و در کنار آن باید واژه های دانش گاه و دانشکده به کار رود، رأی گیرد، اما این تلاش ها بی نتیجه باقی ماند.

شماری از اعضای مجلس به رسم اعتراض، مجلس را ترک کردند و شماری هم کاربرد واژه های دانشگاه و دانشکده را به عنوان معادل پوهنتون وپوهنزی خلاف قانون اساسی گفتند و آجندای امروز مجلس نماینده گان بی نتیجه باقی ماند و قانون به علت همین اختلاف نظر ها نصویب ناشده باقی ماند.