تدویر ورکشاپ نظارت ازتطبیق بودجه وبرنامه های ملی

ورکشاپ نظارت ازتطبیق بودجه وبرنامه های ملی به میزبانی کمسیون های  بودجه واقتصاد ملی شورای ملی به همکاری پروژۀ تقویت پارلمانی افغانستان (USAID, APAP) به اشتراک اعضای ولسی جرگه ، مشرانو جرگه ، نماینده گان شوراهای ولایتی ورؤسای خدمات سکتوری هشت زون کشور (بلخ، کندهار، بامیان، ننگرهار، کندز، پکتیا ، هرات وکابل ) مسئولین نهادهای مدنی درکابل به مدت دو روز به روزهای ۱۵ و ۱۶ برج جاری تدویر یافت:

دراین سمینار دو روزه روی چگونگی روند نظارت از تطبیق بودجه وبرنامه های ملی درسائیر ولایات کشور به بحث گرفته شد ، اعضای شورا های ولایتی هشت زون کشور برتمرکز قراردادهای انکشافی درسطح ولایات تاکید داشتند.

دراین سمینار هم چنان برتداوم روابط فی مابین شوراه های ولایتی وشورای ملی تاکید داشته وخواهان تدویرسمینار های مشابه دراین راستا گردیدند.

دراین سمینار محترمه روقیه نائیل عضو ولسی جرگه ، برگزاری سیمینار یاد شده را یک گام مهم هم آهنگی و اجرای برنامه های مهم ملی دانسته وازسوی ولسی جرگه شورای ملی تعهد سپرد که برای تحقق اهداف سیمینار راه های عملی را تعقیب خواهند کرد.

دراین سمینار، محترمه فرخنده زهرا نادری نمانیدۀ منتخب مردم کابل در ولسی جرگه از ایجاد روابط فی مابین شورا های ولایتی وشورای ملی تاکید داشته گفت: سمینار امروزی یک آغاز خوب است زیرا ارتباط میان شورا های ولایتی وشورای ملی نهایت ضروری ومهم میباشد که باید درمحور توجه قرارگیرد.

نادری در ادامۀ صحبت هایش ، درنظرگیری خدمات متوازن را دربودجۀ ملی سال ۱۳۹۰ تاکید داشته گفت: بحث بودجه امروز یک موضوع بسیار مهم است که باید به اساس اولویت های ملی  و دور از برخوردهای سلیقوی طرح وتطبیق گردد.

سمیینار یاد شده با طرح پیشنهادی ۱۷ مادۀ به پایان رسید، عمدتا موادهای این پیشنهادیه که به قرار است به شورای ملی پیشکش گردد، روی نظارت از بودجه وبرنامه های ملی درسطح ولایات، انتخاب پروژه های انکشافی به اساس درنظرداشت پلان انکشافی ولایات، دخیل ساختن مقام ولایات و شورا های ولایتی به طور رسمی در قرار دادهای منحیث ناظر، تمویل پلان های انکشافی ولایات در سال ۱۳۹۰ از بودجۀ انکشافی دولتی ، تغیر در محدودۀ صلاحیت وظیفوی مقام ولایت کابل در مشابهت با سائیر ولایات و به موقع رسیدن مبالغ بودجه به ولایت متمرکز بود.