به جنگ ادامه می دهیم

575079-TalibanReuters-1373441734-796-640x480

جنگجویان طالب در خبرنامه یی به رسانه ها، در واکنش به درخواست رییس جمهور کرزی و سازمان ملل متحد در پیوند با آتش بس این گروه در جریان ماهِ مبارک رمضان، گفته اند که به جنگ شان در این ماه هم ادامه خواهند داد.

بر بنیاد این خبرنامه یی طالبان، ثواب جنگ در این ماه در مقایسه با دیگر ماه ها، خیلی بالا است.

رییس جمهور کرزی به تازه گی در اعلامیه یی از طالبان خواسته است که از جنگ شان در جریان ماهِ مبارک رمضان دست بردارند.

در بخشی از این اعلامیه یی آمده است که:” به مناسب ماهِ مبارک رمضان، من از طالبان می خواهم که راه صلح را در پیش گیرند و از کشتار مردم دست بردارند. من آنان را برای کمک به این کشور برای یک زندهی عزت مند، فرا می خوانم.”

یک روز پیش از این اعلامیه یی رییس جمهور کرزی، مقام های سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از تمامی گروه ها درگیری در جنگ افغانستان خواسته است که حُرمت ماهِ مبارک رمضان را پاس دارند. با این حال، طالبان هر دو این درخواست ها را رد کرده اند و بر ادامه ی جنگ شان با دولت افغانستان تأکید می ورزند.

قیام نوری