مادران با سواد، جامعۀ با سواد

IMG_3845

فرخنده زهرا نادری در نشستِ برای جذب کمک مالی به یک نهاد آموزشی، در کابل می گوید که تنها راهِ نجات افغانستان جنگ زده، با سواد ساختن دختران و مادران این سرزمین می باشد.

این نشست که از سوی موسسۀ کمک به معارف افغانستان به روز یک شنبه برگزار شده بود، بانو نادری می افزاید که چادری، لباس مبارزه یی زن افغان است؛ اما برای این که دریچه یی کوچک این لباس به قدرت مبدل گردد، این بانوان به علم و دانش نیاز دارند.

:” نباید فراموش کرد که  مادران با سواد، جامعه یی با سواد را به بار می آورد. و افغانستان جنگ زده، بیشتر از هر کشور دیگری به یک جامعه یی با سواد نیاز دارد که مادران ترویج دهنده یی آن می باشد. لذا من به عنوان یک اتباع این کشور که  علم و دانش را قدرت زن افغان میشمارم در این برنامه حمایوی با شما هستم و به عنوان نماینده ملت مبارزه شما مسولیت من است لذا همکاری حکومت افغانستان اخذا وزارت معارف را بقسم یک مسولیت شان در این راستا با شما تاکید مینمایم.”

در این نشست که برای جذب کمک مالی به موسسۀ کمک به معارف افغانستان برگزار شده بود، وزیر اقتصاد، اعضای رهبری اتاق های تجارت افغانستان، شماری از اعضای رهبری سکتور خصوصی کشور وده ها تن از جوانان و دانش آموزان موسسۀ کمک به معارف افغانستان حضور داشتند.

وزیر اقتصاد کشور نیز درین برنامه بر اهمیت دانش آموختن جوانان افغانستان تأکید کرده است.

مسؤولان موسسۀ کمک به معارف افغانستان نهادی است که برای جذب و با سواد ساختن دختران و پسران که در نتیجه یی جنگ به کشور مهاجر شده بودند و امکان جذب آن به مکتب های دولتی نیست در سال ۲۰۰۳ در کابل ایجاد شد.

اکنون حسینه شیرجان، مسؤول این نهاد آموزشی می گوید که کمک های مالی ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا به این نهاد قطع شده است و از حکومت و سکتور خصوصی می خواهد که برای تمویل برنامه های این نهاد کمک کنند.

“: همه می دانیم که میلیون ها افغان به داشتن چنین برنامه های نیاز دارد. از وزارت معارف به ویژه می خواهیم که روی این برنامه توجه نماید و حمایت های لازم را برای پا بر جاماند این برنامه انجام دهد.”

موسسۀ کمک به معارف افغانستان هم اکنون بیش از ۳۰۰۰ دانش آموز دختر و پسر را آموزش می دهد. ۱۳ مکتب در نه ولایت افغانستان دارد و  هزینه سالانه یی این موسسۀ بالغ بر یک ۱٫۵ میلیون دالر امریکایی است.

بانو نادری نیز از حکومت افغانستان به ویژه وزارت معارف می خواهد که برنامه های این همکار های لازم را انجام دهد.

“: جنگ ها و نا امنی ها در جریان سال های پسین باعث شده اند که بسیاری  از هم وطنان ما به خارج از کشور مهاجر شوند و این گونه از درس و تعلیم به دور بمانند. ولی از این که موسسه یی کمک به معارف افغانستان این خلای بزرگ حکومت افغانستان را پُر کرده است، وزارت معارف باید نگرانی این موسسه را جدا از کار های خود ندانسته که جزء نگرانی های خود بپندارند.”

بانو فرخنده زهرا نادری، به نماینده گی از بنیاد چادری ۳۳ دانش آموز این نهاد رادر یک ماه، تمویل مالی نمود.

آمد آمد سال ۲۰۱۴ میلادی باعث شده است که بسیاری از نهاد های وابسته به کمک های خارجی در افغانستان، با ورشکست و یا هم کمبود شدید هزنیه برای تمویل برنامه های شان رو به رو شوند.

پیش تر نیز گزارش های پژوهشی در بارۀ بیکار شدن میلیون ها شهروند افغانستان در سال های پس از ۲۰۱۴ از طریق رسانه های گونه گون به نشر رسیده است.

گزارش: قیام نوری