شورای عالی صلح قانونی نیست

peace_council

مجلس نماینده گان کشور به روز شنبه زلمی رسول، وزیر خارجه و معصوم استانکزی، منشی شورای عالی صلح را برای توضیح بیشتر در بارۀ گشایش دفتر طالبان در قطر و چگونه گی روند صلح به استجواب خواسته بود.

اما، معصوم استانکزی در این نشست گفته است که شماری از مسایل در پیوند با این روند و هم چنان گشایش دفتر طالبان در قطر ” حساسیت برانگیز است و بر افکار عامه اثر های منفی دارد”  و خواستار سِری شدن این نشست شد.

سرانجام، مجلس با اکثریت آراء نشست ام روز استجواب وزیر خارجه و نمایندۀ شورای عالی صلح را سِری اعلام کرد و این کار با واکنش تند شماری از اعضای مجلس نماینده گان رو به رو شد.

این اعضای مجلس نماینده گان از جمله سید اسحاق گیلانی، عضو مجلس نماینده گان، در اعتراض به سِری اعلام شدن نشست استجواب وزیر خارجۀ کشور و منشی شورای عالی، صلح ، که نشست را به رسم اعتراض ترک گفتند، می گویند که این شورا دیگر اعتبارش را در نزد اعضای مجلس از دست داده است.

به گفته یی وی:” ز هنگامی که ریاست این شورا به صلاح الدین ربانی، پسر برهان الدین ربانی، رییس پیشین شورای عالی صلح، سپرده شد، این نهاداز شکل ملی آن خارج شده است و در اختیار یک حزب معین قرار گرفته است.”

گیلانی هم چنان، حکومت را به دروغ گویی متهم می کند و می گوید که:” حکومت برای پنهان کاری این دروغ پردازی هایش، نشست ام روز را سِری اعلام کرد و این گونه خواست تا مردم را در تاریکی نگه دارد.”

هم چنان یکی دیگر از این وکیلان معترض در واکنش به این کار می گوید که ، مردم افغانستان بر بنیاد قانون اساسی کشور حق دارند که از تصمیم های ملی حکومت شان با خبر باشند و در آن تصمیم گیری ها شریک باشند.

این نماینده گان می افزایند که حکومت نباید چنین مردم را از حقیقت ها دو نگه می داشت و نشست باید خبری می بود.

به تازه گی شماری از رهبران طالبان در تماسی به ارگ گفته اند، اشخاصی که به نماینده گی ازطالبان به قطر رفته اند، مربوط به این گروه نیستند. شماری از آگاهان در افغانستان، اما این افراد را ، مُهره های سازمان استخبارات نظامی پاکستان معرفی می کنند.

قیام نوری