نگرانی های شدید از ناامنی های شدید

dt.common.streams.StreamServer.cls

شماری از اعضای مجلس نماینده گان از بدتر شدن اوضاع امنیتی در بخش های گونه گون کشور به شدت ابراز نگرانی می کنند.

به گفته یی ای نماینده گان، عدم هم آهنگی میان نهاد های امنیتی در کشور و بی توجهی حکومت مرکزی در تأمین امنیت باعث شده است که شهریان کشور در هیچ بخش از کشور در امن نباشند.

محسنی، عضو مجس نماینده گان می گوید که به تازه گی گزارش های در بارۀ وزارت خانه های دفاع و داخله نشر شده است که حکایت از فساد گسترده در این وزارت خانه ها دارد.

به گفته یی وی، هنگامی که نهاد های مسؤول تأمین امنیت در کشور با چنین وضع رو به رو باشند، ” پس فاتحه امنیت این کشور خوانده است.”

از سوی هم، نقیب الله فایق، می گوید که نا امنی ها در فاریاب نیز در این اواخر به شدت افزایش یافته است. وی می گوید که به همن تازه گی ها، در ولسوالی پشتون کوت پنج زن در نتیجه یی انفجار ماین کنار جاده یی کشته شده اند. به گفته یی وی، راه اندخوی-میمنه نیز از سوی جنگجویان طالب بسته شده اند و این افراد شماری از پایه های برق را نیز ویران کرده اند و شهر میمینه را تاریک ساخته اند.

از سوی هم، شماری از نماینده گان زن در مجلس نماینده گان ، کشته شدن اسلام بی بی ، یکی از فرماندهان پولیس زن در ولایت کندهار را روز پنج شنبه یی هفته پیش کشته شد، سخت نکوش کردند.

اسلام بی بی در نتیجه یی گلوله باری افراد ناشناس در ولایت کندهار یک جا با دامادش از پا در آمد.

این نماینده گان، خواستار مصونیت بیشتر حکومت به پولیس زن در سراسر کشور به ویژه در ولایت های خطرناک و دور دست شده است.

هم چنان، الله گل مجاهد،  عضو مجلس نماینده گان  از ناامنی های شدید در چهار ولسوالی کابل از جمله چهارده، موسوی، ده سبز و قره باغ خبر می دهد.

به گفته یی وی در همین تازه گی ها، هفده تن در این چهار ولسوالی کشته شده اند و ۱۵ تن دیگر زخم برداشته اند.

دی روز نیز در نتیجه یی حمله های جنگجویان طالب در ولایت کنر،  ۷ نگه بانان مرزی کشته شدند و ۱۵ تن دیگر شان زخم برداشته اند.

به تازه گی  در گزارشی پژوهشیی آمده است که طالبان با انجام ۷۳۰ حمله یی انتحاری در جریان سال ۲۰۰۱ – ۲۰۱۲ ، صدر نشین گروه های هراس افگنی در انجام حمله های انتحاری شده است.

این در حالیست که نیروهای امنیتی کشور ماهِ پیش مسؤولیت تأمین امنیت تمامی بخش های کشور را از نیروهای ناتو به دوش گرفت.

قیام نوری