مداخلۀ ” شوم” پاکستان، نکوهش شد

Pakistan-and-Taliban

شماری از اعضای مجلس نماینده گان کشور گفته های اخیر حکومت پاکستان را به شدت نکوهش کردند. این اعضای مجلس نماینده گان می گویند که گفته های اخیر اسلام آباد، در حقیقت مداخله های آشکارا و ” شوم” این کشور در برابر افغانستان است.

فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده گان می گوید که :” اظهارات مقام های پاکستانی در بارۀ واگذاری چند ولایت به طالبان، مداخله های شوم پاکستان در امور داخلی افغانستان است.”

وی می افزاید که مجلس نماینده گان باید در برابر این عمل کرد های پاکستان، خاموش ننشیند:” حکومت هم واره در برابر این چنین گفته ها خاموش بوده است. اما شورای ملی نباید در برابر این گفته ها خاموش باشد. شورای ملی باید قطعنامه یی را صادر نماید و در آن حکومت پاکستان را تنبیح نماید.”

مقام های پاکستانی به تازه گی گفته است که برای به نتیجه رسیدن گفت و گوهای صلح و تأمین امنیت سراسری  در افغانستان، نیاز است که حکومت افغانستان چند ولایت را به پاکستان بدهد و این گونه آنان را در قدرت سهیم بسازد.

این گفته ها با واکنش های شدید حکومت و به یژه رییس جمهور کرزی رو به رو شده است. به تازه گی رییس جمهور کرزی گفته است که تلاش های از سوی پاکستان برای ایجاد یک نظامی ” مَلِک الطوایفی” در جریان است که این کار هرگز صورت نخواهد گرفت.

با این حال، طالبان در نامه یی خبریی به رسانه ها گفته است که این گروه در تلاش به دست آوردن چند ولایت در افغانستان، نیست، بل می خواهد یک نظامی ” اسلامی” را در افغانستان روی کار نماید.

قیام نوری