۱۴۰ دختر ادارۀ بازرگانی آموختند

elaha-and-roya-mahboob-600x399

به تازه گی ۱۴۰ دختر از یک دورۀ آموزشی کوتاه مدت در رشتۀ مدیریت بازرگانی که شامل فرا گیری مهارت های بازاریابی، مدیریت و بازرگانی بود، سند های فراغت به دست آوردند.

ثریا پیکان، وزیر کار و امور اجتماعی می گوید که این وزارت تلاش های بیشتر را برای فراهم ساختن زمینه ها برای نیرومند ساختن وضعیت مالی بانوان و دختران انجام خواهد داد.

این دختران از سوی نهاد آموزش توسعۀ خدمات بزرگانی کاویان آموزش دیده اند.

 کامله صدیقی، رییس این نهاد آموشی می گوید که این برنامه در نظر دارد که فرصت های کاری را برای ۲۶۰ تن از بانوان که در حال حاضر مشغول فراگیری این دوره آموزش هستند، فراهم سازد. این برنامه هم چنان بانوان را برای پیدا کردن شغلی در بخش خصوصی آماده می سازد.