وزیر مالیه باز هم صلب صلاحیت نشد

329

مجلس نماینده گان کشور که به روز دوشبنه حضرت عمر زاخیل وال، وزیر مالیه را به علت های آن چه که ” وارد کردن اتهام های بی بنیاد بر شماری از اعضای مجلس نماینده گان” و “حاضر نشدن به نشست های استجوابی مجلس” عنوان شدند، استیضاح کرد.

ارائه نشدن سند ها از سوی وزیر مالیه در پیوند با دست داشتن شش تن از اعضای مجلس نماینده گان به قاچاق آرد و … دیگر علت بوده است که وزیر مالیه ام روز به مجلس فراخوانده شد.

وزیر مالیه در برابر این پرسش های اعضای مجلس نماینده گان می گوید که وی تمامی سند ها به ضد نماینده گان متهم را به ثارنوالی فرستاده است. وی می افزاید، این که سخنان وی درست استند، یا نادرست، موضوعی است که دادستانِ کل و دادگاه عالی آن ها را بررسی نموده و حُکم شان را صادر نمایند.

زاخیل هم چنان می گوید که وی از آن رو مجلس نماینده گان کشور یک نهاد قانون گذار و نظارت گر هست، نه پژوهش گر، وی سند های دست داشته را به ضد نماینده گان که از سوی وی قاچاق و … متهم شده است، به کمیسیون مختلط مجلس نماینده گان نفرستاده است.

به گفتۀ زاخیل وال، دست های در پشت پرده هستند که از همین راه گذر های استیضاح و استجواب می خواهند بر وی فشار وارد نمایند که از مقام اش کنار برود.

با این حال، پاسخ های وزیر مالیه قناعت اعضای مجلس نماینده گان را فراهم نساخت و برای صلب صلاحیت وی صندوق گذاشتند.

با ۱۸۷ عضو حاضر در مجلس، نصاب بر این شد که اگر وزیر مالیه ۱۲۳ رأی عدم اعتماد به دست آورد، از مَقامش برکنار خواهد شد.

در فرجام، زاخیل وال، با گرفتن ۱۰۵ رأی عدم اعتماد و ۷۳ رأی اعتماد هم چنان به عنوان وزیر مالیۀ کشور  صلب صلاحیت نشد به کارش به حیث وزیر مالیه، ادامه خواهد داد.

وزیر مالیۀ ماهِ پیش، شش تن از اعضای مجلس نماینده گان را به قاچاق آرد، وارد کردن موتر های غیرقانونی، انتقال شراب و غصب زمین های دولتی متهم کرده است.

قیام نوری