افزایش پول شویی در کشور

MoneyLaundering

بانک مرکزی افغانستان از افزایش پول شویی در کشور سخت ابراز نگرانی می کند. مقام های این بانک می گویند که این کار ها نظام مالی کشور را با تهدید های رو به رو می سازد.

 به گفته یی این مقام ها، مبالغ هنگفت پول از فرودگاه بین المللی کابل به خارج قاچاق شده است. هر چند تلاش های برای پیش گیری از قاچاق و پول شویی در کشور انجام شده است، با این شماری از گروه ها توانسته اند که مبالغ بزرگ پول را با به کار گیری نظام مالی افغانستان، به خارج از کشور انتقال دهند.

 آذرخش حافظی، یک کارشناس مسایل اقتصادی ادعا می کند که :” نزدیک به ۱۸ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۱ از افغانستان قاچاق شده است.”

با این حال، بانک مرکزی افغانستان گفته است که این نهاد راهکار تازه یی را برای پیش گیری از قاچاق پول روی دست گرفته است که بر بنیاد آن، یک شخص تنها می تواند ۲۰ هزار دالر امریکایی را در یک زمان به خارج از کشور انتقال دهد.

اما پرسش اصلی این جاست که آیا این راهکار پیروز خواهد بود و آیا بانک مرکزی افغانستان با گروه های  مافیایی بزرگ که فرا تر از حکومت افغانستان عمل می کنند، مبارزه خواهند توانست؟

قیام نوری