سفر نامنتظر کامرون به افغانستان

cameron-karzai_8982_176692b

دیوید کامرون،  نخست وزیر بریتانیا در یک سفر نامنتظر به روز شنبه وارد افغانستان شد. وی  در این دیدار از سربازان بریتانیایی در لشگرگاه مرکز ولایت هلمند دیدن کرد.

وی در جریان سخنرانیی به سربازان بریتانیایی در پایگاه بسشن در ولایت هلمند گفته است که تلاش ها برای گفت و گو  با طالبان، یابد یک دهه پیش آغاز می شد.

 نخست وزیر بریتانیا هم چنان افزوده است که :” ما یک راه حل سیاسی ( برای افغانستان) می خواهیم. اما ازین نیز باید مطمئن شویم که ما یک راه حل امنیتی نیز داریم. آن چه را که در افغانستان انجام دادیم این است که باید مطمئن شویم که افغانستان دو باره به عنوان یک پای گاه برای هراس افگنان مبدل نخواهد شد. و این کار بسیار موفقیت آمیز بوده است.”

کامرون هم چنان بر نیرومندی نیروهای امنیتی افغان تأکید می ورزد:” ما نیاز داریم که نیروهای امنیتی افغانستان را باز باسازی نماییم و فضای سیاسی را طوری آماده نمایم که در آن هر افغان برای آیندۀ کشور شان سهم بگیرند. ما در این راستا نیز پیش رفت های را به دست آورده ایم.”

به گفتۀ کامرون، روند گفتگوهای صلح زمانی نتیجه می دهد، که طالبان سلاح های شان را به زمین بگذارند و باید خود شان را بخشی از روند صلح و روند بازسازی افغانستان بدانند.

قیام نوری