افغانستان عضو همکار شورای جهانی کرکت

icc_logo

شورای کرکت جهانی درخواست نامۀ افغانستان را برای عضویت همکار این شورا پذیرفته است.

درخواست نامزدی افغانستان برای عضویت در این شورا سالِ پار از سوی شورای آسیایی کرکت به علت پیش رفت های پیگیر افغانستان در این رشتۀ ورزشی مطرح شده بود.

تصمیم اعطای عضویت به افغانستان در نشست سالانۀ شورای جهانی کرکت گرفته شده که به روز ۲۹ ام ماه جون سال روان میلادی در لندن پایان یافت.

داکتر نور محمد رییس کرکت بورد افغانستان در بیانیه یی که به روی تارنمای رسمی کرکت بورد افغانستان نشر شده است، گفته است که :” افغانستان یگانه ی کشوری است که عضویت همکار را در مدت زمانِ کوتاهی به دست می آورد. این گام به جلو هدیه یی است در واکنش به زحمات افغانستان برای رسیدن به این جای گاه.”

کرکت بورد افغانستان پس از گرفتن این جای گاه، انتظار دارد که سالانه ۸۵۰ هزار دالر امریکایی بودجه را به دست آورد که برای توسعۀ بیشتر این ورزش در افغانستان مهم است.

افغانستان پیش از این سالانه ۷۰۰ هزار دالر امریکایی را از شورای جهانی کرکت به دست می آورد.  افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی عضو وابسته به شورای جهانی کرکت شد.

قیام نوری