اعتراضات به ضد طالبان در کابل

Baqeri_d20120221082403927

صد ها تن از شهریان کابل در واکنش به گشایش دفتر طالبان در قطر راه اندازی صلح آمیزی را به روز جمعه راه اندازی کردند.

این معترضان هم چنان خارجی ها را در پشتی بانی از گروه طالبان برای گشایش این دفتر سیاسی که زیر نام آمارت اسلامی افغانستان است، متهم می کنند.

در این اعتراضات، معترضان از ولایت های گونه گون کشور حضور داشتند.

ایجاد این دفتر از سوی هم حکومت افغانستان را نیز خشم گین ساخته است و باعث شده است که گفت و گوهای دو جانبه میان کابل و واشنگتن در پیوند با امضای پیمان امنیتی به تعویق بیافتد و نیز  گفت و گوها میان حکومت افغانستان و طالبان به از سوی حکومت افغانستان تحریم شود.

حکومت افغانستان می گوید که گشایش این دفتر بر بنیاد تفاهم های پیشین میان کابل و واشنتگتن نبوده است و قرار بر این بود تا این گفت و گوها میان شورای عالی صلح حکومت افغانستان و طالبان در قطر انجام شود.

قیام نوری