افغانستان بزرگ ترین تولید کننده تریاک

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

افغانستان صدر نشینی اش را در تولید تریاک در جهان هم چنان نگه داشت. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم های سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارشش نگاشته است که ۷۴ در صد از تریاک تولید شده در جهان از افغانستان به دست می آید.

 بر بنیاد این گزارش، در سال  ۲۰۱۲ در سراسر جهان بیش از ۲۳۶ هزار جریب زمین زیر کشت خشخاش قرار گرفته است که یک رقم چهارده  درصدی را در مقایسه با سال ۲۰۱۱ نشان می دهد.

 یان کوبیش، نمایندۀ یوناما در افغانستان گفته است که :” اقتصاد پر دامنۀ وابسته به مواد مخدر افغانستان از منابع تمویل جنگ، بی ثباتی و تنشج در این کشور می باشد.”

 بر بنیاد همین گزارش، نزدیک به یک میلیون افغان میان سنین ۱۵- ۶۴ سال به مواد مخدر در جنوب افغانستان معتاد هستند.

از سوی هم، از میان این معتادان، بیش از ۷۰۰ هزار تن آنان به درمان های ویژه ترک اعتیاد دست رسی ندارند.

قیام نوری