افزایش تلاش های شورای امنیت ملل متحد در پایان بخشیدن به مصونیت عاملان خشونت های جنسی

553835-securitycouncil

شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازه گی یک قطعنامه یی تازه را برای تقویت تلاش ها در کار پایان بخشیدن به مصونت عاملان خشونت های جنسی در میدان های نبرد صادر کردند و به عاملان این گونه جنایت ها هشدار دادند که بیش از این جنایات شان تحمل نخواهد شد.

در سه قطعنامه یی پیش که در سال های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ فرستاده شده بود، شورای امنیت در آن ها تأکید کرده است که خشونت های جنسی که به گونه ی نظام مند انجام می شوند و از آن به عنوان یک ابزار جنگی استفاده می شود، تهدید بنیادین به صلح جهانی است و نیاز است که این جنایات کاران مورد پیگیرد قضایی قرار گیرند.

این شورا بر نیاز گرد آوری اطلاعات به وقت، هدف مند، مؤثق و قابل اعتماد از چنین جنایات به عنوان بنیاد مبارزه با این پدیده تأکید کرده است و از بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است که ایجاد نهاد های نظارت، تحلیل و گزارش دهی از خشونت های جنسی در میدان های نبرد را سرعت بخشد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل ملل متحد می گوید که :” خشونت های جنسی در هر جا و در هر قتی که رخ می دهد، یک جرم شدید است. این جنایت ها باید افشاء شوند و با عامل آن طوری برخورد شود که مستحق آن است.”

هم زمان با این نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش خشونت های جنسی در میدان های جنگ گفته است که حتا امروزه هم زنان، کودکان و حتا مردان در میدان های نبرد به آسانی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.

وی می افزاید که :” اما برای نخستین بار در تاریخ، ما این واقعیت را تغییر داده می توانیم. این به یک رهبری و یک جرئت سیاسی و نیز یک عزم راسخ نیاز دارد که این عاملان این جنایت ها به پنجۀ قانون سپرده شود.”

بانو زینب هوا بنگورا، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش خشونت های جنسی در میدان های جنگ قطعنامۀ بیست و چهارم جون امسال را برای مبارزۀ شدید تر با این پدیده، ستایش کرد و گفته است که این قطعنامه اطلاعات دقیق و به موقع را از چنین جنایت های به دست می دهد و زمینه ها را برای برداشتن گام های سیاسی، استراتژیک و تخنیکی در برابر عاملان این جنایت ها، فراهم می کند.

قیام نوری

متن کامل این نامۀ خبریی سازمان ملل متحد را از این جا دریابید:

Full text of the U.N press release