اعلان کاریابی

job search

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظر دارد. تا (بست رتبه دوم پست:ریاست امورمکاتب) را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد ، بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد وزن  که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را درپست فوق الذکر کاندید نمایند.

 پست:ریاست امورمکاتب؛ مربوط وزارت معارف

برای جزئیات بیشتر روی پیوست زیر کلیک نماید

Ministry of Education -vacancy

پست:ریاست احیاوانکشاف دهات ولایت (زابل)

برای جزئیات بیشتر روی پیوست زیر کلیک نماید

Ministry of Rulers develompment – Vancancy

اعلان کارمند یابی مربوط ریاست دفترمقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان

برای جزئیات بیشتر روی پیوست زیر کلیک نماید

Presidential palace – Vacancy

اعـــــــلان کــــارمنـــــــــدیــــابـــــی مربــــــــوط  وزارت امـــــــور زنــــــــان  

برای جزئیات بیشتر روی پیوست زیر کلیک نماید

Afghan women affaris ministry – Vacancy