پیشۀ مِسگری در کندز نابود خواهد شد

An Iraqi coppersmith works at his shop a

مسگران در ولایت کندز از رکود پیشۀ صنعت گری در این ولایت به علت نبود پشتی بانی حکومت و وارد شدن لوازم مسی بی کفایت از خارج، سخت نگران هستند.

 مِسگران افغان بدین باور اند که فرآورد های آنان توانایی رقابت با فرآورد های خارجی را در بازار ها دارند.

این مِسگران لوازم خانه از قبیل چای بر ها، افتابه ها، لگن ها و… را با کیفیت خوب و مفشن تولید می کنند.

یکی از این مِسگران در ولایت کندز می گوید که پیش از این ۲۵ دکان مِسگری در خان آباد ولایت کندز وجود داشت اما امروز تنها دو دکان مِسگری در این ولایت باقی مانده اند.

بهای بلند فر آورد های مِسی در کشور و در کنار آن وارد شدن لوازم خانه ساخته شده از نکل از کشور های همسایه به ویژه از پاکستان، باعث کم رنگ تر شدن بازار های مس گری در افغانستان شده است.

شماری از باشنده گان ولایت کندز می گوید که امروزه بیشتر مردم  دوست دارند که لوازم مُدرن تری خانه را بخرند و لوازم مسی ” دیگر تاریخ تیر شده هستند.”

قیام نوری