رییس و اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مقرر شدند

logo

بر بنیاد فقرۀ ۱۳ ام مادۀ ۶۴ ام قانون اساسی افغانستان و با توجه به پایان کار اعضای پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رییس جمهور کرزی در طی یک فرمان رییس و هشت تن از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را اعلام کرده است.

بر بنیاد این فرمان :

داکتر سیما ثمر به حیث رییس

 و محمد فرید حمیدی، سید احمد ضیا لنگری، داکتر ثریا صحبرنگ، مولوی عبدالرحمان هوتک، قدریه یزدان پرست، جنرال ایوب اصیل، هوا عالم نورستانی و وحید الله ارغنوان به حیث هشت عضو این کمیسیون مقرر شدند.