مهاجمان بر ریاست جمهوری کشته شدند

20136257120669734_20

فرماندۀ پولیس کابل می گوید  که پس از سه ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان با مهاجمان انتحاری که ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع و یک دفتر سازمان سیا را آماج قرار داده بودند، تمامی مهاجمان از پا در آمدند.

طالبان ساعتی پس از این حمله ها، مسؤولیت آن را بر دوش گرفتند و گفته اند که هدف این حملۀ شان دفتر سیا، وزارت دفاع و ارگ ریاست جمهوری بوده است.

بیش از پانزده  انفجار در جریان این سه ساعت درگیری رخ داد و  مهاجمان با استفاده از جنگ افزار های سبک به گلوله باری می پرداختند.

در جریان این نبرد، نزدیک به بیست خبرنگار که برای پوشش این درگیری ها به محل روی داد آمده بودند، یک کودک مکتبی که در جریان این گلوله باری ها گیر مانده بودند، به جای امنی انتقال دادند.

ذبیح الله مجاهد سخن گوی طالبان می گوید که این حمله ها تلفاتی را نیز به آن چه که این گروه ” دشمن” خطاب میکند، به بار آورده است.

این حمله درست ساعاتی پیش از آن برگذاری یک نشست خبریی رییس جمهور در ارگ ریاست جمهوری ، انجام شد.

انتظار می رفت که رییس جمهور کرزی در جریان این نشست خبری اش از آن چه که در قطر با طالبان و گفت وگوها این گروه گذشت، با خبرنگاران جزئیات بدهد.

قیام نوری