دفتر طالبان بسته می شود اگر…

john-kerry-has-been-pushing-for-air-strikes-in-syria

جان کیری وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا به روز شنبه گفته است که اگر گفت وگوها میان طالبان حکومت افغانستان به نتیجه یی نرسد، نماینده گی سیاسی این گروه در قطر بسته خواهد شد.

وزیر خارجۀ امریکا هم چنان اظهار در پیوند با آغاز گفت گوها میان طالبان و حکومت کرزی ابراز تردید کرده است و گفته است که به درستی نمی داند که آیا این گروه به گفت وگوها حاضر خواهند شد یا نه؟

به گفتۀ جان کیری:” اگر در کوتاه مدت طالبان برای آغاز گفت وگو ها تصمیم نگیرند، پس آن گاه ایالات متحدۀ امریکا بررسی خواهد کرد که نماینده گی سیاسی شان را در قطر بسته نمایند یا خیر؟”

با این حال، شورای عالی صلح افغانستان گفته است که تا زمانی که این دفتر کار هایش را در مطابقت با دستور های حکومت افغانستان آغاز نکند، هیچ تغییر مثبتی پیرامون روند صلح به میان نخواهد آمد.

 کانادا، هند و روسیه از این موضع حکومت افغانستان در برابر گشایش این دفتر در قطر پشتی بانی کرده اند.

نقطۀ جالب دیگر این جاست که به تازه گی وزارت خارجۀ قطر گفته است که طالبان با بلند کردن پرچم امارات اسلامی، قرار داد شان را با حکومت قطر نقض کرده اند.

وزارت خارجۀ قطر می گوید که این قطر باید زیر نام ” دفتر سیاسی طالبان افغانی” باید گشایش می یافت.

 طالبان اما گفته اند که نام امارات اسلامی از پیش تفاهم شده است و حاضر است که با همه ی گروه های درگیر در افغانستان به شمول اعضای شورای عالی صلح گفت وگو نماید.

قیام نوری