هند: روند صلح مطابق قانون اساسی افغانستان باشد

india_afghan_flag

وزارت خارجۀ هند در واکنش به گشایش نماینده گی سیاسی برای طالبان در شهر دوحۀ قطر، می گوید که دهلی نو از هر نوع روند صلح در افغانستان پشتی بانی می کند، مگر به شرط این که این روند در هم خوانی با قانون اسیاسی افغانستان باشد

. دهلی نو هم چنان بر میان-افغانی بودن هر گونه گفت و گوهای صلح میان حکومت افغانستان و جنگجویان مسلح مخالف شده تأکید می ورزد.

وزارت خارجۀ هند هم چنان تأکید کرده است که این گفت و گوها نباید از همان خطوط قرمز که میان جامعۀ جهانی و طالبان تفاهم شده بود، عبور کند.

هم چنان وزارت خارجۀ هند تصریح کرده است که به بهانه یی روند صلح با طالبان، نباید به طالبان اجازه داده شود که نهاد های موازی با جمهوری اسلامی افغانستان ساخته شود، چون این کار حاکمیت و مشروعیت حکومت کنونی را زیر پرسش می می برد.

قیام نوری