افغانستان به دنبال علت گشایش دفترِ قطر

135

حکومت افغانستان می گوید که هنوز هم در انتظار توضیحات حکومت ایالات متحدۀ امریکا برای گشایش یک نماینده گی سیاسی که حکومت افغانستان آن را به عنوان یک سفارت خانه می پندارد، می باشد.

 حکومت افغانستان هم  چنان خواستار توضیحات پیرامون بالا شدن پرچم زمان حاکمیت طالبان در دوحۀ قطر شده است.

جانان موسی زی، سخن گوی وزارت خارجۀ افغانستان به روز یک شنبه به خبرنگاران گفته است که حکومت افغانستان هنوز هم مشتاق فرستادن یک هیئت از شورای عالی صلح به دوحه برای گفت وگو با طالبان است؛ اما اگر از گشایش این دفتر به طالبان برای حکومت افغانستان توضیحات داده شود.

پس از تنها چند روز محدود از گشایش نماینده گی سیاسی برای طالبان در قطر با هدف آغاز گفت وگوهای مقدماتی، طالبان گفت و گوها را به حال تعلیق در آورده است.

  جان کیری وزیر خارجۀ امریکا نیز از احتمال بسته شدن دفتر قطر سخن گفته است.

قیام نوری