امریکا: گفت وگوهای اصلی میان-افغانی خواهند بود

american-afghanistanFlag_resized

ایالات متحدۀ امریکا به تازه گی گفته است که گفت وگوهای اصلی برای روند صلح کنونی حکومت افغانستان میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد بود. به گفتۀ مقام های امریکایی، واشنگتن تنها روی شماری از مسایل بسیار حیاتی با طالبان گفت وگو خواهند کرد.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفته است که :” گفت وگوهای اصلی را که ما از آن پشتی بانی می کنیم، گفت وگو های میان افغان است؛ گفت و گوهای  میان طالبان و حکومت افغانستان.”

به گفته جی کارنی، ایالات متحدۀ امریکا تا هنوز در یپوند با رهایی زندانیان خطرناک طالب از زندان گوانتانامو هیچ تصمیم را نگرفته است و می گوید که حکومت امریکا انتظار دارد که طالبان ممکن است این درخواست را در گفت وگوهای شان با امریکا مطرح نمایند.

سخن گوی کاخ سفید هم چنان می گوید که حکومت امریکا هیچ زندانی طالب را از زندان گواناتانامو بدون مشورت با گنگرۀ این کشور و بدون در نظر داشت قوانین امریکا رها نخواهد کرد.”

رهایی شماری از چهره های سرشناس طالب از بند امریکایی ها در زندان گواناتانامو از مهم ترین پیش شرط های طالبان برای آغاز هر گونه  گفت وگو با مقام های امریکایی برشمرده می شود.

قیام نوری