گفت وگوهای صلح بر حقوق بشر و عدالت تمرکز کنند

amnestylogo

 سازمان عفو بین المللی با پخش نامه ی خبریی تأکید کرده است که حقوق بشر و حقوق زنان باید در هر جریان گفت و گوها با طالبان دخیل باشد.

 این گفته ها در حالی بیان می شوند که رییس جمهور افغانستان تأکید کرده است که اگر گفت و گوهای صلح به رهبری افغان ها نباشند، حکومت افغانستان این گفت و گوها را تحریم خواهد کرد.

 قرار است نخستین نشست ایالات متحدۀ امریکا با جنگجویان مخالفت حکومت افغانستان در دفتر سیاسی تازه تآسیس شدۀ طالبان در شهر دوحۀ قطر برگذار شود.

پولی ترسکوت، معاون سازمان عفو بین الملل در آسیایی اقیانوسیه می گوید که :”  هر تفاهمی با طالبان باید خطوط قرمز معین را ترسیم کند که در این گفت و گوها از حقوق بشر به شمول حقوق زنان، مردان و کودکان محافظت می شود.”

بر بنیاد همین نامۀ خبری :” روند صلح حکومت افغانستان نباید به طالبان و یا هیچ گروهی دیگری اجازه دهد که از پیگیرد قانونی به اتهام نقض گستردۀ حقوق بشر در امان بمانند.”

 هم زمان با این گروه های فعال جامعۀ مدنی به ویژه گروه های حقوق زنان درخواست کرده اند که در روند هیچ مصالحه یی با طالبان، حقوق زنان نباید به سازش گرفته شود.

قیام نوری