انتقال کامل مسؤولیت های امنیتی به نیروهای افغان

LI4B0D43DA18F97

۲۸/ جوزا/ ۱۳۹۲ – رییس جمهور کرزی به روز سه شنبه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی افغان به گونۀ کامل مسؤولیت های امنیتی را از ناتو در سراسر افغانستان  بر دوش گرفتند.

به گفتۀ رییس جمهور کرزی :” نیروهای امنیتی ما از این پس در رهبری { تأمین مسؤولیت های امنیتی} خواهند بود. از همین جا، رهبری کامل مسؤولیت های امنیتی به دست نیروهای شجاع امنیتی ما خواهند بود.”

هم زمان با این، اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو نیز می گوید که نقش ناتو در افغانستان از این پس به نقش حمایتی مبدل خواهد شد:” نیروهای امنیتی افغانستان به گونۀ کامل قادر به دفاع از این کشور است. ما راهکار خودمان را عملی می سازیم و از ین پس ما برای پشتی بانی درازمدت نیروهای امنیتی افغانستان آماده هستیم.”

این کار زمینه را برای خروج سربازان خارجی از افغانستان تا ۱۸ ماهِ دیگری فراهم می سازد. قرار است نیروهای ناتو از افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک بگویند.

هر چند، مقام های ناتو و افغانستان از آماده گی کامل نیروهای افغان در تأمین امنیت سخن می گویند اما حمله های گونه گون جنگجویان مخالفت حکومت افغانستان در سراسر کشور با آغاز فصل جنگی این گروه ها به شدت افزایش یافته اند. حمله های که در آن تلفات سنگین بر نظامیان و غیرنظامیان برجا گذاشته است.

قیام نوری