اعلام جهاد شماری از اعضای مجلس نماینده گان به ضد رسانه ها

Media

۲۵/ جوزا/ ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – شماری از نماینده گان در مجلس نماینده گان در نشست استجواب وزیر اطلاعات و فرهنگ به روز شنبه، می گویند که شماری از رسانه ها نشرات غیر اخلافی و دینی دارد و بسته شدن این رسانه ها یک امر دینی و ” جهاد” است.

سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، در واکنش به نشر برنامه های که ضد دینی و اخلاقی خوانده می شوند، ام روز شنبه برای استجواب به مجلس نماینده گان فراخوانده شده بود.

این اعضای مجلس نماینده گان می گویند که نشرات شماری از رسانه ها از جمله نشر و پخش درامه های هندی، ترکی و … ترویج بی دینی است و باید این شبکه های تلویزیونی کاملن بسته شوند:” مخالفت در برابر این تلویزیون ها که یهودیت و نصاریت را ترویج می دهند، یک جهاد است.”

هر چند در نشست ام روز مجلس نماینده گان از گونه ی نشرات رسانه های دیداری که  ضد اخلافی و دینی تعریف می شود، نام برده نشد، اما بیش تر رسانه های دیداری کشور به طور منظم هر شب درامه های گونه گون هندی، ترکی، امریکایی و… نشر می کنند.

اما، در این میان، شماری دیگری از اعضای مجلس نماینده گان می گوید که یک پیکار بزرگ و منظم برای ترویج تفکر طالبانی آغاز شده است که :” سرچشمۀ آن حلقۀ بر سر قدرت کنونی است.”

به گفتۀ بکتاش سیاووش :” وقتی رییس جمهور نیروهای خارجی را اشغال گر خطاب می کنند. وقتی رییس جمهور از بحث های کلان حقوق بشر و آزادی رسانه ها انتقاد می کند، این خود نشان دهندۀ نزدکی رییس جمهور کرزی با طالبان است.”

سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ اما در واکنش به پرسش های شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گوید که وی به تنهایی قادر به عملی ساختن قانون رسانه های همگانی در کشور نیست و نیاز به همکاری نماینده گان مردم هست.

مختار پدرام یکی از خبرنگاران پژوهشی کشور مخالفت با رسانه ها و دیگر ارزش های دموکراتیک که در جریان ده سال گذشته در کشور به سختی به دست آمده ند را برای دور نمای کشور، بسیار خطرناک می خواند

 ” مثلن، ام روز زنده گی نیم از پیکر جامعۀ ما که زنان است، بسته گی به این دارد که ما به ارزش های دموکراسی باورمند باشیم. ما باید از این ارزش های (دموکراتیک) پشتی بانی کنیم، آن ها را حفاظت بکنیم و نگذاریم یک عدۀ انسان های که از همین طریق به قدرت رسیدند ما را و آیندۀ کشور را با خطر رو به رو بسازد.”

از آزادی بیان هم واره به عنوان تنها دستآورد حکومت کنونی افغانستان در داخل و خارج از کشور یاد شده است؛ اما شماری از آگاهان بدین باورند که برنامه های خیلی منظم برای نابودی این دست آورد، به بهانه های گوناگون و با برچسب های مختلف می خواهند زمینه های نابودی آن را فراهم سازد.