فرخنده زهرا نادری : برای وزارت امور زنان باید قدرت اجرائیوی بیشتر داده شود

فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه وفعال حقوق زن در مصاحبه با تلویزیون کاروان صدای امریکا در پاسخ به سوالی که چرا از روزهشت مارچ  تجلیل صورت میگیرد گفت، این یک موضوع مهم وعمده است که روز هشت مارچ به عنوان روز جهانی زن مسمی گردیده است ، زیرا درگذشته این روز، حادثات به وقوع پیویسته است که زنان قهرمان ومبارز بخاطر بدست آوردن حقوق وبرابری رزمیدند.

نادری همچنان از حادثۀ که درست صد سال قبل درنیویورک به وقوع پیوسته بود گفت ، درحادثۀ نیویورک یکصدو بیست نه زن کارگر بخاطر برابری وحقوق شان رزمیدند ، وجان خودرا از دست دادند ازینرو هشت مارچ بخاطر مبارزه وهمبستگی زنان به عنوان روز جهانی زن یادمیگردد.

این عضو ولسی جرگه وفعال حقوق زن در مورد مبارزه برای حقوق زن گفته است، در افغانستان مبارزه در هرراستای که باشد بسیار جدی و پراز چالش است باالخصوص در عرصه حقوق زنان .

محترمه نادری درمورد  مبارزه برای حقوق زن درافغانستان گفت ،  هرچندی که مبارزه درقسمت حقوق زن دشوار است ولی برای این مبارزه متعهد بوده واین راه را ادامه خواهد داد.

فرخنده زهرا نادری درقسمت کار کردهای دولت مخصوصا برنامه های حکومت گفت : در راستای حقوق زن چالش های بزرگی پیش روی حکومت قرار دارد با آنکه دولت افغانستان  درطول ده سال گذشته بعضی دست آوردهای درعرصۀ حقوق زن داشته است ولی به  باور نادری باید برای وزارت امور زنان قوت اجرائیوی بیشتر داده شود زیرا این وزارت درقوۀ اجرائیه فعالیت دارد ولی تاحال این وزارت عمدتا دربخش پالیسی سازی مصروف بوده است که این  موضوع بیانگر سمبولیک بودن برخی فعالیت ها برای حقوق زن پنداشته میشود.

محترمه زهرا نادری راجع به پیام هشت مارچ گفت ، درحقیقت تجلیل از هشت مارچ مارا بیشتر متوجه میسازد که برای همۀ مردم افغانستان بخصوص زنان  چه کارهای باید انجام شود ،  نادری علاوه نموده گفت “فعلا مادر قرن بیست ویک در افغانستان خانم های را داریم که به حقوق ابتدای خود دسترسی ندارند لهذا راهی طولانی را درپیش داریم که خوفناک است ، خوفناک به این لحاظ نه که ما هراس داشته باشیم واز مبارزه عقب نشینی کنیم بلکه خوفناک به این لحاظ است  که ما مسئولیت بزرگ ملی داریم  تا دراین راستا کارنمائیم .